SOLIDARITY OF ARTS 2018 / REGULAMIN FESTIWALU

 1. Organizatorem imprezy kulturalnej pod nazwą festiwal Solidarity of Arts (SOFA), zwanej dalej Imprezą, jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku przy pl. Solidarności 1, a jego partnerami: Sopocka Odessa z siedzibą w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54, 81-759 Sopot, NIP: 585 133 63 52, właściciel marek: Klub B90, Plenum, Ulica Elektryków; firma 100cznia Jakub Łukaszewski z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, NIP 991-02-16-003; Fundacja Promocji Solidarności sprawująca nadzór nad Salą BHP znajdującą się przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, 80-864 Gdańsk.
 2. Impreza odbędzie się w dniach 14 sierpnia, 23–26 sierpnia 2018 roku w Gdańsku, w siedzibie ECS (pl. Solidarności 1), w Sali BHP (ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6), w Klubie B90 i Plenum (ul. Doki 1), w przestrzeniach 100cznia (ul. Doki 1) oraz przy Ulicy Elektryków.
 3. Wstęp na większość wydarzeń organizowanych w ramach programu festiwalowego Imprezy jest bezpłatny.
 4. Biletowany jest tylko jeden koncert (24 sierpnia) – Emilie Levienaise-Farrouch + Resina, Dustin O’Halloran, audytorium ECS, cena biletu: 45 zł.
 5. Udział w trzech wydarzeniach wymaga pobrania wejściówek: koncert SOFA PROLOG (14 sierpnia, Sala BHP), teatr SOLIDARNOŚĆ. NOWY PROJEKT (23 sierpnia, ogród zimowy ECS), koncert finałowy SUWERE(I)NNOŚĆ (26 sierpnia, ogród zimowy ECS).
 6. Sprzedaż biletów i rozdawanie wejściówek rozpoczyna się 25 lipca 2018 roku.
 7. Wejściówki można pobrać w kasach biletowych ECS (siedem dni w tygodniu, w godz. 10–19.30) i na stronie www.solidarityofarts.pl. Liczba biletów i wejściówek jest ograniczona.
 8. Bilety można nabyć w kasach biletowych ECS (siedem dni w tygodniu, w godz. 10–19.30), na stronie www.going.pl oraz przed koncertem, również w kasie ECS.
 9. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w cenie ustalonej przez organizatora. Naruszenie tego punktu regulaminu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku.
 10. W każdej z przestrzeni, gdzie odbywa się festiwal, obowiązuje miejscowy regulamin:
  a) Europejskie Centrum Solidarności: patrz poniżej
  b) Klub B90 i Ulica Elektryków, Plenum: http://www.b90.pl/klub/
  c) 100cznia: http://100cznia.pl/
  d) Sala BHP: http://www.salabhp.pl/
 11. Organizator ma prawo odmówić udziału w Imprezie, w tym wydarzeniach organizowanych w ramach Imprezy, osobie, która:
  a) zakłóca ład i porządek publiczny
  b) posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu: broń, przedmioty niebezpieczne, jak np. nóż, race świetlne i inne przedmioty mogące spowodować pożar
  c) narusza inne zasady określone w regulaminach wszystkich przestrzeni festiwalowych.
 12. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa zastrzega sobie prawo do:
  a) wylegitymowania uczestnika Imprezy w celu ustalenia jego tożsamości
  b) przeglądnięcia zawartości bagażu i odzieży uczestnika Imprezy w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty zabronione
  c) wezwania uczestnika Imprezy do stosownego zachowania
  d) żądania opuszczenia terenu Imprezy i zastosowania wszelkich dostępnych środków, aż po zatrzymanie do chwili przyjazdu policji włącznie, jeśli uczestnik Imprezy nadal będzie łamać zasady.
 13. Zabronione jest wnoszenie rzeczy o dużych rozmiarach, w tym przekraczających wymiary 55 cm x 40 cm x 20 cm.
 14. Przedstawiciele organizatora wydarzenia oraz służby informacyjne i porządkowe wyróżnieni będą identyfikatorami.
 15. Uczestnicy organizowanych w ramach Imprezy wydarzeń odbywających się w audytorium i ogrodzie zimowym ECS oraz Sali BHP zobowiązani są do punktualnego przybycia na ich teren. Widzowie przybyli po rozpoczęciu wydarzenia mogą nie zostać wpuszczeni do wnętrza.
 16. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Imprezy wyłącznie pod opieką osób dorosłych, w szczególności rodziców, opiekunów prawnych.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji wydarzenia oraz imprez mu towarzyszących w postaci materiału fotograficznego i audiowizualnego podczas trwania całej imprezy, w celach promocyjnych i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Oznacza to, że uczestnik imprezy, przystępując do udziału w niej, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu Imprezy i regulaminów przestrzeni, w których Impreza się odbywa, niestosowania się przez nich do zaleceń i poleceń organizatorów oraz poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 19. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez uczestników na terenie Imprezy.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy, zmiany jej programu i formuły. W takim przypadku zakupiony bilet można zwrócić w miejscu zakupu ze zwrotem ceny, bez prawa do dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu. W przypadkach, o których mowa w punktach 11 i 12 regulaminu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.
 21. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność, w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
 22. Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie w trakcie Imprezy jest zabronione.
 23. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że udział w Imprezie, w tym w wydarzeniach organizowanych w jej ramach, jest równoznaczny z zaakceptowaniem tego regulaminu i regulaminów obiektów, w których odbywa się Impreza.
 24. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronach: www.ecs.gda.pl i www.solidarityofarts.pl.

Organizator
SOLIDARITY OF ARTS

REGULAMIN PRZESTRZENI ECS NA CZAS FESTIWALU

 1. Budynek Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) jest jedną z przestrzeni festiwalowych SOLIDARITY OF ARTS (SOFA).
 2. Wydarzenia w ECS będą się odbywać w dniach 23–26 sierpnia 2018 roku.
 3. Do dyspozycji gości festiwalowych jest kasa ECS (czynna siedem dni w tygodniu, w godz. 10–19.30), w której można:
  a) nabyć bilet na jedyny biletowany koncert (24 sierpnia): Emilie Levienaise-Farrouch + Resina, Dustin O’Halloran, audytorium ECS, cena: 45 zł
  b) pobrać wejściówki na wydarzenia, które tego wymagają: koncert SOFA PROLOG (14 sierpnia, Sala BHP), teatr SOLIDARNOŚĆ. NOWY PROJEKT (23 sierpnia, ogród zimowy ECS), koncert finałowy SUWERE(I)NNOŚĆ (26 sierpnia, ogród zimowy ECS).
 4. Sprzedaż biletów i rozdawanie wejściówek rozpoczyna się 25 lipca 2018 roku.
 5. W audytorium ECS i na tarasie widokowym obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz picia.
 6. W ogrodzie zimowym ECS, na czas trwania SOFA (codziennie, od godz. 19.30), wprowadza się możliwość spożywania alkoholu niskoprocentowego (wino, piwo).
 7. Organizator ma prawo odmówić udziału w imprezie osobie, która:
  a) zakłóca ład i porządek publiczny
  b) posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu: broń, przedmioty niebezpieczne, jak np. nóż, race świetlne i inne przedmioty mogące spowodować pożarc) narusza inne zasady określone w regulaminach wszystkich przestrzeni festiwalowych.
 8. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa zastrzega sobie prawo do:
  a) wylegitymowania uczestnika imprezy w celu ustalenia jego tożsamości
  b) przeglądnięcia zawartości bagażu i odzieży uczestnika imprezy w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty zabronione
  c) wezwania uczestnika imprezy do stosownego zachowania
  d) żądania opuszczenia terenu imprezy i zastosowania wszelkich dostępnych środków, aż po zatrzymanie do chwili przyjazdu policji włącznie, jeśli uczestnik imprezy nadal będzie łamać zasady regulaminu.
 9. Zabronione jest wnoszenie rzeczy o dużych rozmiarach, w tym przekraczających wymiary 55 cm x 40 cm x 20 cm.
 10. Przedstawiciele organizatora wydarzenia oraz służby informacyjne i porządkowe wyróżnieni będą identyfikatorami.
 11. Uczestnicy imprez odbywających się w audytorium i ogrodzie zimowym ECS oraz Sali BHP są zobowiązani do punktualnego przybycia na teren wydarzenia. Widzowie przybyli po rozpoczęciu wydarzenia mogą nie zostać wpuszczeni do wnętrza.
 12. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką osób dorosłych, w szczególności rodziców, opiekunów prawnych.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji wydarzenia oraz imprez mu towarzyszących w postaci materiału fotograficznego i audiowizualnego podczas trwania całej imprezy, w celach promocyjnych i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Oznacza to, że uczestnik imprezy, przystępując do udziału w niej, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy i regulaminów przestrzeni, w których impreza się odbywa, niestosowania się przez nich do zaleceń organizatorów oraz poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 15. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników na terenie festiwalu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, zmiany jej programu i formuły. W takim przypadku zakupiony bilet można zwrócić w miejscu zakupu ze zwrotem ceny, bez prawa do dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu. W przypadkach, o których mowa w punktach 7 i 8 regulaminu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.
 17. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność, w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
 18. Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie w trakcie wydarzeń jest zabronione.
 19. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniach w ramach festiwalu SOLIDARITY OF ARTS jest równoznaczny z zaakceptowaniem tego regulaminu.
 20. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronach: www.ecs.gda.pl i www.solidarityofarts.pl.

Europejskie Centrum Solidarności